U bevindt zich hier:

Commissie publiceert mededeling over tegengaan van collusie bij overheidsopdrachten

13 april 2021

De Europese Commissie heeft onlangs een mededeling gepubliceerd met richtsnoeren over hoe de manipulatie van aanbestedingsprocedures kan worden bestreden. De richtsnoeren geven aanbestedende diensten onder meer achtergrondinformatie en handvatten bij de toepassing van de facultatieve uitsluitingsgronden in de EU-aanbestedingsrichtlijnen in het geval van manipulatieve inschrijvingen of bij aanwijzingen van collusie.

De term collusie bij overheidsopdrachten (ook wel manipulatie van aanbestedingsprocedures genoemd) ziet op onwettige afspraken die tussen ondernemers worden gemaakt, met het doel de concurrentie bij gunningsprocedures te verstoren. Dergelijke afspraken tussen ondernemers kunnen verschillende vormen aannemen, zoals het vooraf bepalen van de inhoud van hun inschrijvingen (bijvoorbeeld prijs) om de uitkomst van de procedure te beïnvloeden. Collusie kan de voordelen van een eerlijke, doorzichtige, concurrentiegerichte en investeringsgeoriënteerde aanbestedingsmarkt ondermijnen en de markttoegang van ondernemingen en keuze voor overheidsinkopers beperken. Ook is het schadelijk voor ondernemingen die innovatieve oplossingen willen en kunnen ontwikkelen voor de overheid. Collusie wordt al lang beschouwd en behandeld als een belangrijke risicofactor voor efficiënte overheidsuitgaven.

Collusie is een terugkerend fenomeen op de markten voor overheidsopdrachten, ook in belangrijke economische sectoren zoals de bouw, de IT of de gezondheidszorg. Over heel de wereld worden volgens de mededeling regelmatig gevallen van collusie vastgesteld, onderzocht en vervolgd, zowel administratief als strafrechtelijk.
De mededeling van de Commissie zet uiteen welke instrumenten op EU-niveau momenteel al worden ingezet ter bestrijding van collusie, hoe lidstaten en aanbestedende diensten worden ondersteund bij die bestrijding en hoe de samenwerking tussen nationale aanbestedings- en mededingingsautoriteiten kan worden verbeterd.

Daarnaast bevat de mededeling een negental richtsnoeren voor aanbestedende diensten over de wijze van toepassing van de facultatieve uitsluitingsgrond ‘vervalsing van de mededinging’ zoals deze in de richtlijnen en de Aanbestedingswet worden genoemd. Hierin wordt onder meer informatie gegeven over de toepasselijke wettelijke bepalingen en uitvoering daarvan tot dusverre, het toepassingsgebied van de uitsluitingsgrond in verband met collusie waaronder de wisselwerking met de uitsluitingsgrond in verband met ernstige beroepsfouten, en uitleg over de bevoegdheid van aanbestedende diensten om de uitsluitingsgrond toe te passen.

Bron: ecer.minbuza.nl

Terug