U bevindt zich hier:

Consultatieronde wijziging wet Bibob gestart

2 mei 2018

Op 12 april is het voorstel tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna Bibob) gepubliceerd. Het voorstel maakt onderdeel uit van de uit het regeerakkoord voortvloeiende inspanningen van dit kabinet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken. De internet consultatieronde loop tot 6 juni 2018. Belanghebbenden kunnen tot die datum hun reactie op het wetsvoorstel geven.

Het wetsvoorstel adresseert een reeks aan problemen. Het voornaamste is dat er behoefte is aan uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob, zowel ten aanzien van de gevallen waarin de wet kan worden toegepast als ten aanzien van de bevoegdheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Uitbreiding toepassingsbereik Bibob ten aanzien van overheidsopdrachten

De huidige Wet Bibob beperkt de toepassing ervan op overheidsopdrachten tot de in het Besluit Bibob aangewezen sectoren, waardoor alleen gegadigden voor overheidsopdrachten in de sectoren bouw, milieu en ICT door een bestuursorgaan in het kader van de Wet Bibob kunnen worden beoordeeld. De ratio achter deze beperking was dat deze sectoren bepaalde kenmerken vertonen die wijzen op kwetsbaarheid voor criminaliteit. Een voorbeeld van zo’n kenmerk is dat het op deze gebieden veelal gaat om overheidsopdrachten met een aanzienlijke maatschappelijke of economische waarde, zodat misbruik door criminele activiteiten aantrekkelijk wordt. Het risico op ongewilde facilitering van criminaliteit is dan zodanig groot, dat inzet van het Bibob-instrumentarium gerechtvaardigd kan worden geacht.

Tijdens de evaluatie is echter vastgesteld dat dergelijke risico’s zich niet beperken tot enkele sectoren. Daarom wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld deze beperking te laten vallen. In de praktijk blijkt er namelijk ook in andere sectoren behoefte aan bescherming van de integriteit van de overheid middels toepassing van de Wet Bibob.

Als gevolg van deze wijziging zullen bijvoorbeeld ook overheidsopdrachten op het gebied van het personenvervoer en in de zorgsector onder het toepassingsbereik van de Wet Bibob komen te vallen. De behoefte aan deze verbreding van het toepassingsbereik is met name door de Kring van Commissarissen van de Koning kenbaar gemaakt. De gunnende rechtspersoon met een overheidstaak zal van geval tot geval moeten bepalen of het in de rede ligt om bij de gunning van een overheidsopdracht de Wet Bibob toe te passen. Gaat het om een opdracht met een zeer beperkte economische waarde of een anderszins zeer beperkt misbruikrisico, dan wegen de inbreuk op de privacy van betrokkenen en de kosten die met een Bibob-onderzoek gepaard gaan niet op tegen de te verwachten opbrengst ervan.

Meer informatie: www.internetconsultatie.nl/wetbibob

Terug