U bevindt zich hier:

Geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria helpen inkopen met impact

15 december 2020

De landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn weer geactualiseerd en beschikbaar. Inkopende overheidsorganisaties kunnen op www.mvicriteria.nl actuele MVI-criteria voor veel verschillende productgroepen zoeken en selecteren.

De Rijksoverheid stelt deze criteria beschikbaar om inkopen met impact te ondersteunen.

Inkoopcriteria voor sociale, innovatieve en duurzame inkoop
Het Rijk stelt al jaren inkoopcriteria beschikbaar voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Dit sluit aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland. Het Rijk stelt daarvoor criteria beschikbaar via de MVI-criteriatool. Deze tool ondersteunt het inkopen met impact, helpt om ambities concreet te maken en draagt bij aan een uniforme uitvraag richting de markt. De tool biedt MVI-criteria op 3 ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo goed mogelijk en zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen, passend bij hun eigen ambities. 

Hiermee wordt het makkelijker om ambities te vertalen naar concrete inkoopcriteria. Voor een goede toepassing kunnen inkopende organisaties criteria selecteren die passen bij de ambitie van de organisatie, die proportioneel zijn voor de opdracht en die worden toegespitst op de eigen situatie. Het is dus niet de bedoeling om ongezien te knippen en te plakken.

Actueel houden MVI-criteria
Om de MVI-criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. Royal HaskoningDHV en CE Delft begeleiden dit proces, waarbij naast de Rijksoverheid ook andere stakeholders zijn betrokken. Actualisatie vindt onder meer plaats op basis van gebruikerservaringen, waaronder feedback van marktpartijen en brancheorganisaties. Daarnaast wordt gekeken naar ontwikkelingen in landelijk en internationaal beleid, wet- en regelgeving en aansluiting op Europese criteria.

Aangepaste criteria MVI
Bij de actualisatie van 2020 zijn bijna alle criteria tekstueel aangepast, waardoor ze nu op een uniforme manier omschreven zijn. Ook zijn in bijna alle productgroepen criteria voor social return toegevoegd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Daarnaast zijn voor kantoormeubilair en automatisering grootschalig wijzigingen en uitbreidingen doorgevoerd, waarbij vooral gekeken is naar de herkomst van grondstoffen en behoud van materialen ten behoeve van een circulaire economie.

Meer informatie
Een uitgebreide toelichting op het actualisatieproces en een samenvatting van de inhoudelijke wijzigingen vindt u op de website van PIANOo. Hier vindt u ook meer informatie over MVI en de beschikbare ondersteuning, diverse andere tools, Marktdossiers en MVI-themapagina’s. De geactualiseerde MVI-criteria zijn op 10 december 2020 gepubliceerd en te vinden op de website MVI-criteria.

Bron: Rijkswaterstaat.nl

Terug