U bevindt zich hier:

Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - Aantal klachten stabiel gebleven

27 juni 2018

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft eind mei haar jaarrapportage gepubliceerd. De rapportage is tevens aan de Tweede Kamer aanbeboden.

De Commissie constateert dat het aantal klachten zich lijkt te stabiliseren rond 60 per jaar. Daarbinnen neemt het aantal klachten zonder kritieke termijn, waarbij het advies dus geen effect meer heeft in een concrete aanbestedingsprocedure, toe. Daar waar nog wel sprake is van een kritieke termijn (15 klachten afgelopen jaar), loopt de bereidheid van de aanbestedende dienst om de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten en het advies van de Commissie af te wachten terug. De Commissie heeft afgelopen jaar voor het eerst een kleine steekproef gedaan ten aanzien van het opvolgen van haar adviezen. De uitkomst roept vragen op over de bereidheid van aanbestedende diensten om adviezen op te volgen, maar de steekproef is te beperkt (acht adviezen) om daar nu al conclusies aan te verbinden.

Mogelijke verklaringen voor zowel het teruggelopen aantal klachten ten opzichte van de eerste drie jaren als het aantal keren dat een aanbestedende dienst bereid is tot opschorting van de procedure zoekt de Commissie in het opzetten van klachtenloketten bij aanbestedende diensten. Doordat er in de afgelopen vijf jaar meer van deze loketten zijn opgezet, kunnen klachten worden afgevangen en opgelost voordat deze bij de Commissie komen. Daarnaast vraagt het behandelen van klachten bij deze loketten tijd binnen een aanbestedingsprocedure, waardoor een aanbestedende dienst minder geneigd is om een procedure nogmaals op te schorten als een klacht daarna bij de Commissie wordt ingediend. Ook zou een eerder oordeel van een klachtenloket in een concrete aanbestedingsprocedure van invloed kunnen zijn op het opvolgen van een (andersluidend) advies van de Commissie in diezelfde aanbestedingsprocedure. De Commissie wijst op haar snelle doorlooptijd bij adviesaanvragen met een kritieke termijn om aan te geven dat opschorting slechts beperkt extra tijd vergt. De Commissie geeft aan dat ze blijft werken aan het vergroten van haar bekendheid bij ondernemers.

De Commissie bestond op 1 maart 2018 vijf jaar. In 2019 zal de Commissie worden geëvalueerd.

Bron: Rijksoverheid en Commisie van Aanbestedings Experts

Terug