U bevindt zich hier:

Kamerbrief beleid innovatiegericht inkopen in 2021

18 februari 2021

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft op 11 februari jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe het kabinet het afgelopen jaar de beschikbaar gestelde gelden voor innovatiegericht inkopen door overheden heeft besteed en hoe het kabinet denkt dit jaar daaraan verder invulling te zullen geven. Zij benadrukt het belang van innovatiegericht inkopen door overheden. Ook meldt zij hoe zij de motie-Bruins over innovatiegericht inkopen zal uitwerken.

De Staatssecretaris benadrukt dat het kabinet belang hecht aan innovatiegericht inkopen door overheden. Hiermee kunnen overheden de markt stimuleren om met innovatieve en unieke nieuwe oplossingen te komen, waarmee zij hun publieke taken beter kunnen uitvoeren. Innovatiegericht inkopen is doorslaggevend gebleken voor de ontwikkeling van diverse innovaties in de ruimtevaart, nanotechnologie, microbiologie en ICT2. Het verhoogt bovendien de R&D-uitgaven van bedrijven en de concurrentiekracht meer dan door middel van subsidies. Ook kent het al lang diverse positieve neveneffecten voor de economie.

Deze kabinetsperiode is tien miljoen euro beschikbaar gesteld om de rol van de overheid als ‘launching customer’ te versterken. Deze middelen zijn ingezet voor Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiepartnerschap (IP) die bijdragen aan het realiseren van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Tot nu toe heeft de Staatssecretaris tien innovatiegerichte inkooptrajecten financieel ondersteund.

Met betrekking tot de motie Bruins, die de regering verzoekt om afspraken te maken met aanbestedende diensten binnen de Rijksoverheid om innovatiegericht inkopen de komende drie jaar te bevorderen en hierover streefcijfers vast te leggen, zegt de Staatssecretaris toe dat verder overlegd zal worden met aanbestedende diensten. Ten behoeve van deze gesprekken zal PIANOo in samenwerking met het onderzoeksbureau Dialogic een overzicht opstellen van mogelijke beleidsinterventies. Op basis van de publicatie daarvan kan met aanbestedende diensten van gedachten worden gewisseld hoe zij hun beleid ten aanzien van innovatiegericht inkopen kunnen versterken, en kunnen eventuele belemmeringen worden verkend. Een eerste sessie hierover is voorzien in het voorjaar 2021.

De Staatssecretaris zegt toe om dit jaar de financiële ondersteuning van SBIR’s en IP’s te zullen continueren. Daartoe zal zij eenmalig 1,5 miljoen euro beschikbaar stellen. Met dit bedrag wil zij tenminste drie nieuwe SBIR’s of IP’s ondersteunen, die aansluiten op de missies van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Eind 2021 zullen naar verwachting alle middelen voor innovatiegericht inkopen (de eerdere 10 miljoen euro en de extra 1,5 miljoen euro) volledig zijn ingezet. Het is aan een volgend kabinet om te besluiten over het beleid vanaf 2022. PIANOo blijft beschikbaar om kennis en expertise met betrekking tot innovatiegericht inkopen te delen met overheden die zelf aan de slag gaan met innovatiegericht inkopen.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug