U bevindt zich hier:

Kamerbrief over voorlopig akkoord internationaal aanbestedingsinstrument

12 april 2022

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adriaansens (EZK) hebben op 30 maart per Kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over het voorlopig akkoord over het internationaal aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument, IPI).

De Kamerbrief geeft aan dat er op 14 maart een voorlopig akkoord is  bereikt in de triloogonderhandelingen tussen de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement over het Internationaal Aanbestedingsinstrument (International Procurement Instrument,
IPI).

Daarbij laten de ministers weten dat het kabinet van oordeel is dat het onderhandelingsresultaat goed past binnen de Nederlandse inzet en in belangrijke mate de prioriteiten uit de Raadspositie weerspiegelt. Er is in de ogen van het kabinet een goede balans gevonden tussen een stevig handelsoffensief instrument en het tegengaan van omzeiling enerzijds, en beperkte administratieve lasten voor aanbestedende diensten en het bedrijfsleven anderzijds. Het kabinet is dan ook voornemens om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat, zo stelt de Kamerbrief.

Doel IPI
Het IPI heeft als doel om wederkerigheid op de markt voor overheidsopdrachten af te dwingen, zodat EU-bedrijven betere toegang krijgen tot aanbestedingen in derde landen. De Europese Commissie kan onder het instrument onderzoek uitvoeren naar beperkende maatregelen in een derde land, en vervolgens consultaties voeren met het land teneinde de beperkingen te adresseren. Indien dialoog niet tot een oplossing leidt, is het onder voorwaarden mogelijk dat de EU maatregelen oplegt om het derde land alsnog hiertoe te bewegen. Door de inzet op wederkerigheid sluit het IPI aan op de bredere kabinetsinzet op een mondiaal gelijker speelveld ten opzichte van derde landen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Zie ook voor meer info over het IPI:
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-tradeprovisional-agreement-to-promote-reciprocity-in-access-to-international-publicprocurement-markets/

Terug