U bevindt zich hier:

Kamerbrief voortgang diverse aanbestedingsdossiers

10 december 2020

Op 3 december j.l. informeerde staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderling samenhangende onderwerpen op het terrein van aanbesteden: de stand van zaken van de uitwerking van maatregelen ter versterking van de rechtsbescherming bij aanbesteden, waarbij zij ook in ging op de observaties uit de zevende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts en de stand van zaken van het vervolgprogramma Beter Aanbesteden.

Tussenstand inzake de rechtsbescherming bij aanbesteden
Met betrekking tot de tussenstand inzake de rechtsbescherming bij aanbesteden informeert de staatssecretaris over de stappen die de afgelopen maanden zijn gezet. Zo is er onder andere een traject met een klankbordgroep ingesteld. Tijdens dit traject (dat liep tot afgelopen oktober) is de klankbordgroep gekomen tot concrete uitwerking van maatregelen op deelgebieden, waaronder klachtafhandeling vóór het moment van inschrijving. Met betrekking tot de wens van ondernemers voor laagdrempelige geschilbeslechting bij gunnings- en selectiebeslissingen (geschilbeslechting op het moment dat er een voorlopig gunningsbesluit ligt, en er dus al een winnaar is aangewezen) is de klankbordgroep niet tot een concrete oplossing gekomen. Wel geeft de staatssecretaris aan in haar brief dat het traject tot meer wederzijds begrip tussen beide partijen (overheid en ondernemers) heeft geleid. 

Zevende rapportage CvA en Vervolgprogramma Beter Aanbesteden
De kamerbrief schets verder nog een beeld van de zevende periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts en gaat het in op de plannen voor een vervolgprogamma Beter Aanbesteden. Het vervolgprogramma zal zich onder andere richten op dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers en het creëren van bewustwording over hoe aanbesteden kan bijdragen aan het ondersteunen van het MKB en aan maatschappelijke doelen.

De staatssecretaris kondigde in de brief aan in het eerste kwartaal van 2021 een integraal plan aan de Kamer aan te zullen bieden om de rechtsbescherming bij aanbesteden te verbeteren. Alle uitkomsten van de klankbordgroep zullen hierin worden verwerkt - rekening houdend met de observaties uit de zevende periodieke rapportage van de Commissie.

Bron: Rijksoverheid.nl

Download de Kamerbrief hier

 

Terug