U bevindt zich hier:

Kamervragen: is aanbesteden in het sociaal domein verplicht?

15 juni 2017

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gereageerd op kamervragen over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg. Aan de orde komen de tegenstrijdige berichtgeving over het aanbesteden van zorg in het sociale domein. De minister is verzocht aan te geven in hoeverre en waar openbare aanbesteding in het sociale domein wel of niet verplicht is.

Een openbare aanbesteding in het sociale domein is niet per definitie en in alle gevallen verplicht. Per geval zal het verschillen of sprake is van een te subsidiëren activiteit of een aan te besteden overheidsopdracht. Ligt het initiatief voor de opdracht bij de gemeente, worden er marktconforme vergoedingen betaald en is de opdrachtgever ook de begunstigde van de geleverde prestaties, dan is er sprake van een overheidsopdracht. Voor overheidsopdrachten boven de € 750.000 geldt in het sociale domein een vereenvoudigd aanbestedingsregime. Volgens het vereenvoudigde regime moet de opdracht openbaar worden aangekondigd en zo concurrentie worden toegepast. Voor het overige is een opdrachtgever geheel vrij om de procedure zelf in te richten zolang het transparantiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel maar worden nageleefd.

Omdat het onwenselijk is dat er onduidelijkheid bestaat over het al dan niet verplicht aanbesteden zijn er meerdere maatregelen genomen.
Op 7 maart 2017 is de werkgroep Aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 opgericht. Deze werkgroep bestaat uit deelnemers van gemeenten, branches en aanbieders, VNG en het. De werkgroep start onder meer een principiële verkenning in hoeverre aanbesteden voor alle voorzieningen onder de Jeugdwet en de Wmo 2015 als passend wordt beschouwd en wat dat voor de toekomst zou kunnen betekenen. Naast deze werkgroep is voor de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering een specifiek traject gestart om te onderzoeken op welke wijze de aanbestedingen in deze sectoren vorm kunnen krijgen. Verder is PIANOo sinds maart 2017 ingeschakeld om vanuit de behoefte van gemeenten gerichte ondersteuning te bieden in het sociaal domein. Dit voert PIANOo uit onder de naam Kennis- en Ontwikkelcentrum Inkoop Sociaal Domein.

Bron: Tweede Kamer

Terug