U bevindt zich hier:

Nieuwe richtlijn e-facturering voor overheidsopdrachten gepubliceerd

13 mei 2014

Op 6 mei jl. is de nieuwe Europese richtlijn voor e-facturering, de zgn Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Op 24 januari 2014 hebben het Europees Parlement en de Raad overeenstemming bereikt over de ontwerp-richtlijn inzake e-facturering bij overheidsopdrachten. De lidstaten hebben de door het Europees Parlement en de Raad bereikte overeenstemming onderschreven. Nog geen jaar geleden, op 26 juni 2013, heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor deze richtlijn.

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen van facturen. Een e-factuur kan, in tegenstelling tot een PDF-factuur die via de e-mail wordt ontvangen, automatisch worden ingelezen en verwerkt door het factureringssysteem van de ontvanger.

Met Richtlijn 2014/55/EU wil Europa de belemmeringen voor grensoverschrijdende handel die het gevolg zijn van het naast elkaar bestaan van meerdere juridische voorschriften en technische normen inzake e-facturering, en van het gebrek aan interoperabiliteit, wegnemen of terugdringen. Om dat doel te bereiken, moet er een gemeenschappelijke Europese norm worden ontwikkeld. In Richtlijn 2014/55/EU verzoekt de Commissie de desbetreffende Europese normalisatie-instelling om een Europese norm op te stellen met de kernelementen van een elektronische factuur. De Europese norm moet eveneens geschikt zijn voor gebruik in handelstransacties tussen ondernemingen en zodoende ook buiten het terrein van de overheidsopdrachten kunnen worden gebruikt. Als bestaande nationale technische normen niet botsen met de nieuwe Europese norm, kunnen ze naast de Europese norm gebruikt blijven worden. Wanneer de door de desbetreffende Europese normalisatie-instelling opgestelde Europese norm aan de door de Commissie gestelde eisen voldoet, moeten de referenties van de Europese norm voor elektronische facturering en de lijst van syntaxen in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt. Die bekendmaking moet uiterlijk 27 mei 2017 zijn voltooid.

De richtlijn verplicht alleen ontvangers van een factuur, dat wil zeggen aanbestedende diensten, elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken. De richtlijn laat voor de verzender van de factuur de mogelijkheid open om de factuur in te dienen volgens de Europese norm voor elektronische facturering, volgens nationale of andere technische normen, of op papier. De richtlijn belet de lidstaten echter niet te bepalen dat er in het kader van overheidsopdrachten uitsluitend elektronische facturen kunnen worden ingediend.
De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk 27 november 2018 om te zetten in nationale wetgeving. Zij delen de Commissie de tekst van die nationale regelgeving onverwijld mee.

In afwijking van de hierboven bepaalde datum, stellen de lidstaten, uiterlijk 18 maanden na de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering in het Publicatieblad van de Europese Unie, de bepalingen vast die nodig zijn om te voldoen aan de verplichting om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken, maken ze deze bepalingen bekend en passen ze deze toe. Met betrekking tot hun niet-centrale aanbestedende diensten en aanbestedende instanties mogen de lidstaten de toepassing van deze maatregelen uitstellen tot uiterlijk 30 maanden na de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op 26 mei 2014 ( de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie).

Bekijk hier de nieuwe richtlijnen. 

Bron: europa.eu; mercatus.be

Terug