U bevindt zich hier:

Onderzoek Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

30 juli 2019

Naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen onvoldoende zou zijn, heeft het ministerie van Economische Zaken (EZK) onderzoek laten doen. Centrale vraag bij in het onderzoek was: ‘Hoe functioneert het bestaande systeem van rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk en is het wenselijk om wijzigingen aan te brengen?’

Resultaten van het onderzoek wijzen uit dat dat experts (juristen, adviseurs en wetenschappers) en ondernemers van mening zijn dat rechtsbescherming niet voldoende is. De grote meerderheid van de aanbestedende diensten is echter van mening dat rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk wel voldoende is.

Viertal problemen
Het onderzoek gaf onder andere inzicht in een viertal problemen:

1.     Wij/zij denken
Bij ondernemers bestaat een onderliggend gevoel van ongelijkheid in de uitgangspositie tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer. Er is echter ook sprake van een gevoel dat is gebaseerd op ervaren problemen met de “zachte” vaardigheden en beroepsvaardigheden bij een aanbestedingsprocedure, zoals professionaliteit, transparantie, houding en gedrag.

2.       Geringe impact klachtenafhandeling
Wat betreft klachtenloketten bij aanbestedende diensten komen de uitspraken vaak te laat om nog te kunnen worden betrokken in de lopende aanbestedingsprocedure, omdat aanbestedende diensten de procedure niet opschorten. De bijdrage van de CvAE aan het oplossen van klachten is beperkt. Aanbestedende diensten zijn in mindere mate bereid aanbestedingsprocedures op te schorten in afwachting van een advies en leggen regelmatig de adviezen naast zich neer.

3.       Disbalans in toepassing van Grossmann-clausules
Aanbestedende diensten nemen in hun aanbestedingsdocumenten clausules - gebaseerd op het Grossmann-arrest - op die bepalen dat wanneer een ondernemer niet tijdig klaagt, hij zijn recht verliest op het aanspannen van een rechtszaak. Ondernemers ervaren de toepassing van dergelijke clausules als doorgeslagen. Denk dan bijvoorbeeld om verlies van recht als voorafgaand aan de inschrijving niet is geklaagd.

4.       Beperkte mogelijkheden hoger beroep
De aanbestedende dienst mag na een voor hem positieve uitspraak in kort geding overgaan tot het sluiten van een contract met de winnaar van de aanbesteding. In de praktijk blijkt dat het voor de verliezende ondernemer weinig nut om een bodemprocedure aan te spannen of in hoger beroep te gaan, aangezien de rechter (als gevolg van de interpretatie van het Xafax-arrest) nauwelijks ruimte heeft om gesloten overeenkomsten te ontbinden.

Beleidsmaatregelen

De staatssecretaris van EZK treft gelet op de in het onderzoek geconstateerde problemen zes beleidsmaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op:

  • Verdere professionalisering aanbestedingspraktijk
  • Versterking van de klachtenloketten
  • Hoger beroep in de Aanbestedingswet 2012
  • Heldere rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE)
  • Inperken toepassing rechtsverwerkingsclausules
  • Verkennen mogelijkheden gebruik Experimentenwet rechtspleging


De kamerbrief stelt dat de resultaten van de onderzoeken geen aanleiding geeft om het stelsel van rechtsbescherming ingrijpend te veranderen.

Bron:  Pianoo.nl

Lees de volledige kamerbrief en onderzoeken op rijksoverheid.nl

Terug