U bevindt zich hier:

Per 1 juli 2017: Gedragsverklaring Aanbesteden van vóór 1 juli 2016 niet meer toegestaan

24 mei 2017

Een vóór 1 juli 2016 verkregen Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) kan nog tot 1 juli 2017 worden gebruikt. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt namelijk dat ondernemers gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) kunnen gebruiken.

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen. 

Een ondernemer kan de verklaring aanvragen bij Dienst Justis en met de verklaring aantonen dat de door een aanbestedende dienst gestelde uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, op hem niet van toepassing zijn. Als een aanbestedende dienst geen uitsluitingsgronden in zijn stukken opneemt hoeft geen GVA worden overlegd.

Art. 4.36 Aanbestedingswet 2012 voorziet erin dat ondernemers nog gedurende 1 jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 een eerder verkregen GVA kunnen gebruiken. Dit voor zover deze op het tijdstip van indiening van het verzoek tot deelneming of tot inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.

Bron: PIANOo

Terug