U bevindt zich hier:

Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts, Traject Beter aanbesteden en onderzoek inkoopvolume

3 november 2016

In zijn kamerbrief van 26 oktober 2016 heeft minister Kamp van Economische Zaken de Tweede Kamer over diverse inkoop- en aanbestedingszaken geïnformeerd.

Commissie van Aanbestedingsexperts
De minister geeft een samenvatting van de derde periodieke rapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts, die de periode van 1 maart 2015 tot 1 maart 2016 betreft. De Commissie rapporteert dat in het afgelopen jaar 117 klachten zijn ingediend, waarvan 99 door het mkb, vier door een brancheorganisatie namens het mkb en veertien door grote bedrijven. Door aanbestedende diensten zijn geen klachten ingediend. Van de 88 in behandeling genomen klachten zijn over 48 klachten uit deze periode adviezen uitgebracht, alsmede over 13 klachten uit de vorige periode. Er is vooral geklaagd over de gunningsbeslissing, de gunningscriteria, het programma van eisen en de selectiecriteria.
De minister beschouwt de toename van het aantal bij de Commissie ingediende klachten als een teken dat ondernemers de Commissie steeds beter weten te vinden en waarde hechten aan de adviezen van de Commissie. Hoe groter de bekendheid van de Commissie, hoe beter zij haar rol kan vervullen, aldus de minister. De lange doorlooptijden van de Commissie blijven een punt van aandacht.

Traject Beter aanbesteden
Tevens gaat de minister in op de voortgang van het traject Beter aanbesteden. Op 21 september jongstleden heeft het eerste landelijk overleg plaatsgevonden. Dit overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en de vijf regiovertegenwoordigers. Deze regiovertegenwoordigers zijn personen die ervaring met aanbestedingen hebben en over een breed netwerk beschikken in hun regio. De regiovertegenwoordigers stellen elk op hun beurt een team samen waarin (regionale) overheden en ondernemers vertegenwoordigd zijn. Deze regioteams gaan dit najaar met elkaar in dialoog over praktijkproblemen en –oplossingen die bij kunnen dragen aan Beter aanbesteden. Hun bevindingen worden vervolgens begin volgend jaar in het landelijk overleg besproken.

Onderzoek inkoopvolume
Ook reageert de minister op het verschijnen van het onderzoek van onderzoeksbureau Significant naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid. Volgens de minister onderstreept dit onderzoek het belang van Beter aanbesteden, vooral bij gemeenten.

Bron: Rijksoverheid

Terug