U bevindt zich hier:

Staatssecretaris Keijzer over benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet

12 oktober 2018

Op 26 september j.l. beantwoorde staatssecretaris Keijzer (EZK) per kamerbrief de vragen van het Kamerlid Bruins (VVD) over het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.

De staatssecretaris is van mening dat artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 bijdraagt aan het bevorderen van de maatschappelijke integratie van gehandicapten en kansarmen.

Ze merkte daarbij ten overvloede op dat dit artikel niet tot gevolg heeft dat een opdracht rechtstreeks gegund kan worden aan een organisatie die onder de reikwijdte van het artikel valt. De gunning moet alsnog plaatsvinden door middel van een aanbestedingsprocedure, georganiseerd tussen de tot de procedure toegelaten organisaties.
 

Voorbehouden opdrachten

In de brief geeft de staatsecretaris aan dat zij de opvatting deelt dat het voor overheden mogelijk moet zijn opdrachten voor te behouden aan sociale werkbedrijven/ondernemingen vanuit de doelstelling mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Naarmate meer ondernemingen voldoen aan de eis van 30% gehandicapte of kansarme werknemers wordt de keuze voor de overheid groter en kunnen meer bedrijven meedingen naar voorbehouden aanbestedingen. Artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012 biedt gemeenten uitdrukkelijk niet de mogelijkheid opdrachten onderhands te gunnen aan het 'eigen' SW-bedrijf, maar ze kunnen op deze manier wel bevorderen dat de opdracht naar een 'sociale onderneming' gaat.
 

Invulling sociale garantiebanen via detacheringsconstructies

In de Banenafspraak kunnen werkgevers niet alleen via formele dienstverbanden, maar ook via inleenverbanden banen realiseren. De banen via inleenverbanden tellen mee bij de sector waar de werknemer daadwerkelijk werkt. Uit onderzoek blijkt dat in 2017 42% van het totale aantal banen gerealiseerd is via inleenverbanden. Vast staat dat  voor de toepassing van artikel 2.82 de werkgelegenheid die het bedrijf biedt structureel moet zijn: er kan niet slechts sprake zijn van tijdelijke dienstverbanden om aan deze eis te voldoen voor een bepaalde aanbesteding, aldus de staatssecretaris. 

Of gedetacheerde werknemers aangemerkt kunnen worden als werknemers binnen dit artikel is een vraag naar de interpretatie van de wet, zo stelt de staatssecretaris. In de Europese jurisprudentie zijn voldoende aanknopingspunten te vinden om een gedetacheerde werknemer te kwalificeren als een werknemer in de zin van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet 2012, als sprake is van een duurzame arbeidsrelatie. De precieze invulling en uitwerking is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Het is aan de rechter of de argumentatie in een bepaald geval sluitend is en of deze werknemers meetellen voor het 30%-criterium.

Bron:  www.rijksoverheid.nl

Terug