U bevindt zich hier:

Vernieuwde wet BIBOB in werking getreden

7 september 2020

Op 1 augustus jl. is een wijziging van de Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. De wet biedt aan aanbestedende diensten de mogelijkheid om informatie in te winnen over inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure om zo te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. De wijziging beoogt integriteitsschendingen beter aan te pakken door de reikwijdte van de wet te verruimen en de mogelijkheden tot het doen van onderzoek naar dubieuze praktijken te versterken.

Overheden kunnen voortaan onder meer de justitiële antecedenten nagaan van de personen die achter de schermen feitelijk zeggenschap hebben over degene die een vergunning heeft aangevraagd. Zo kan makkelijker worden voorkomen dat naast criminelen, hun stromannen misbruik maken van dienstverlening door de overheid. De maatregel geldt ook voor de zakelijke relaties van de wederpartij van de overheid bij een vastgoedtransactie of overheidsopdracht. Tot nu toe konden alleen justitiële gegevens worden verstrekt over de wederpartij van de overheid – meestal de aanvrager van een vergunning – maar niet over zijn zakelijke relaties.

Bovendien wordt het Bibob-onderzoek uitgebreid naar alle overheidsopdrachten en beperkt het zich niet langer tot de sectoren bouw, ICT en milieu.

Ook kan het Landelijk Bureau Bibob overheidsinstanties voortaan tippen om de Wet Bibob toe te passen als het relevante informatie heeft over strafbare feiten.

Momenteel wordt gewerkt aan een volgende wijziging van de Wet Bibob die uitwisseling van informatie verruimt tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen, en tussen bestuursorganen onderling.

Bron: rijksoverheid

Terug