U bevindt zich hier:

Wijziging Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken

12 juli 2019

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Keijzer heeft op 3 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de wijziging van de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
Zowel het ARW 2016 als de Gids Proportionaliteit zijn in het Aanbestedingsbesluit aangewezen als richtsnoer. Dat houdt in dat aanbestedende diensten de voorschriften uit het ARW 2016 en de Gids
Proportionaliteit moet toepassen bij aanbestedingen, of anders in de aanbestedingsstukken motiveren waarom niet.

De wijziging van de Gids Proportionaliteit ziet op tenderkostenvergoedingen bij aanbestedingen die worden ingetrokken. Er is een nieuw voorschrift 3.8B aan de Gids toegevoegd. Dit nieuwe voorschrift vermeldt expliciet dat het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken, zodat kostenvergoeding niet aan de orde is. Indien aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn om onevenredige lasten voor de inschrijver te voorkomen. Er is sprake van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen, of als een aanbesteding overduidelijk te laat, te weten na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt. Er hoeft bij intrekking van een aanbesteding niet altijd sprake te zijn van een vergoeding voor de inschrijver of inschrijvers.

Het ARW 2016 wordt gewijzigd met het oog op herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten. De wijzigingen zijn niet inhoudelijk van aard.

De staatssecretaris is voornemens het ontwerpbesluit na 30 september 2019 ter advisering aan de Raad van State voor te leggen. Hij streeft naar inwerkingtreding van het besluit per 1 januari 2020.

Bron: rijksoverheid.nl

Terug