U bevindt zich hier:

Wijziging Gids Proportionaliteit en ARW 2016 per 1 juli 2020

6 juli 2020

Op 1 juli 2020 zijn de gewijzigde Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (hierna: ARW 2016) in werking getreden.


Wijzigingen Gids Proportionaliteit

De wijzigingen in de Gids Proportionaliteit hebben plaatsgevonden naar aanleiding van een motie die de Tweede Kamer in juni 2018 heeft aanvaard. In deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om voorwaarden in aanbestedingsstukken die een tenderkostenvergoeding op voorhand uitsluiten, te verbieden. Tenderkosten zijn kosten die een ondernemer dient te maken om in te schrijven op een aanbesteding.
In het kader van dit onderzoek is een speciale adviescommissie om advies gevraagd. Het advies van deze commissie luidde dat het niet redelijk is om een tenderkostenvergoeding bij voorbaat uit te sluiten in geval de aanbestedende dienst een aanbesteding intrekt (om wat voor reden dan ook). Een vergoeding is onder bepaalde voorwaarden wel degelijk aan de orde, namelijk als er daadwerkelijk kosten zijn gemaakt, en als deze kosten zo aanzienlijk zijn dat een vergoeding ook aan de orde geweest zou zijn als de aanbesteding niet ingetrokken zou zijn.
Daarom is in de Gids Proportionaliteit een verduidelijking opgenomen van de al eerder in de Gids opgenomen bepalingen over inschrijfvergoedingen.

In het bestaande voorschrift 3.8 van de Gids staat al dat aanbestedende diensten een vergoeding moeten aanbieden wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Uitgangspunt is daarbij dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken, zodat kostenvergoeding niet aan de orde is. Indien aanzienlijke kosten toch onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn om onevenredige lasten voor de inschrijver te voorkomen.

Aan dit oorspronkelijke voorschrift over inschrijfkosten is nu per 1 juli een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift 3.8B). Dit nieuwe voorschrift vermeldt expliciet dat het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten indien de aanbesteding ingetrokken wordt disproportioneel is. In het voorschrift wordt daarbij vermeld dat dit niet betekent dat bij terugtrekking van een aanbesteding altijd sprake moet zijn van een vergoeding voor de inschrijver of inschrijvers. Een eventuele kostenvergoeding bij een ingetrokken aanbesteding is onder meer afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de kosten die gemaakt zijn en de omstandigheden waaronder de intrekking heeft plaatsgevonden. Bij de kosten kan het ook gaan om kosten gemaakt nog voordat tot daadwerkelijke inschrijving gekomen is. Bij de intrekkingsomstandigheden is onder andere van belang wanneer en waarom de intrekking plaatsvindt.

Wijzigingen in het ARW

De wijzigingen in het ARW 2016 zijn niet inhoudelijk van aard maar hebben betrekking op het herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten. Het ARW beschrijft de procedures voor de aanbesteding van opdrachten voor werken. Aanbestedende diensten zijn verplicht dit reglement toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden.

Bron: officielebekendmakingen.nl

Terug